PROGRAMOWANIE – PRZYKŁADY
IDE C++ WinBGI C# Wpadki

IDE

Borland C++ 5.5
z Relo 2.0
      – Instalacja       – Konfiguracja Code::Blocks 17.12
z MinGW C++ 5.1
      – Instalacja Visual Studio Community 2017       – Instalacja Pierwszy program C++ Pierwszy program C# Kontakt

Zintegrowane środowiska programistyczne

Borland C++ 5.5 z Relo 2.0

Kompilator Borland C++ 5.5 wraz z współpracującym się z nim programem Relo 2.0 firmy FIFSOFT stanowi wygodne zinte­growane środo­wisko programi­styczne (Integrated Development Environment, w skrócie IDE). Borland C++ jest pakietem narzędzi do progra­mowania w języku C++ urucha­mianych z linii komend, udostę­pnionych nieodpła­tnie przez firmę Borland nawet do użytku komer­cyjnego. Zestaw instala­cyjny obejmuje następu­jące pliki:

FreeCommandLine­Tools.exe Plik instalacyjny zestawu narzędzi do programowania w C++ firmy Borland obejmu­jący kompi­lator – bcc32.exe, linker – ilink32.exe, debuger – td32.exe, program do tworze­nia projektów – make.exe i kilka innych
bcc55cfg.zip Pliki konfiguracyjne kompilatora – bcc32.cfg i linkera – ilink32.cfg
b5std.zip* Pliki pomocy kontekstowej Borland C++ Builder 5.0 dotyczące m.in. biblio­teki standardowej C i biblioteki klas C++
b5ms.zip* Pliki pomocy kontekstowej Borland C++ Builder 5.0 dotyczące m.in. użyte­cznych funkcji MS Windows, biblio­teki Windows API i multimediów
relosetup20.exe Plik instalacyjny środowiska Relo 2.0 współpra­cującego z pakietem Borland C++ 5.5 i umożliwiającego tworzenie apli­kacji konso­lowych i okienkowych dla Windows
toolsini.zip* Zmodyfikowany plik konfiguracyjny tools.ini środo­wiska Relo umożli­wiający korzystanie z pomocy kontekstowej

* Instalację środowiska programistycznego można przepro­wadzić bez plików b5std.zipb5ms.zip (plik konfigu­racyjny toolsini.zip jest wtedy zbyte­czny). Co więcej, są one bezuży­teczne w Windows 10 z powodu blokady systemu pomocy opartej na programie WinHlp32.exe obsługu­jącym pliki w formacie HLP uznanym za przesta­rzały. Pomoc konte­kstowa jest wówczas niemo­żliwa. Pliki do pobrania:

Instalacja Borland C++ i Relo

1 Instalujemy C++ Compiler – FREE TOOL (program FreeCommandLine­Tools.exe) z witryny firmy Embarcadero Inc., posłu­gując się przyciskiem Download Now (wymagana uprzednia reje­stracja). Domyślnie folderem instala­cyjnym kompila­tora jest C:\Borland\Bcc55. Można go oczywiście zmienić, ale wygodniej jest przyjąć usta­wienie domyślne.
2 Po rozpakowaniu archiwum bcc55cfg.zip kopiujemy pliki konfigu­racyjne bcc32.cfgilink32.cfg do folderu Bin kompila­tora (w przypadku innego folderu instala­cyjnego należy stosownie zmienić ich treść, posłu­gując się np. Notatni­kiem Windows).
3 Opcjonalnie, po rozpakowniu archiwów pomocy kontekstowej b5std.zipb5ms.zip kopiujemy wszystkie otrzy­mane pliki bezpo­średnio do folderu Help kompi­latora.
4 Instalujemy środowisko Relo 2.0 (program relosetup20.exe) pobrane ze strony firmy FIFSOFT (wybie­ramy pierwsze łącze RELO v2.0 INSTALLER). Domyślny folder instala­cyjny warto zmienić na C:\Borland\Relo2, gdyż wtedy całe środo­wisko programi­styczne (kompi­lator i edytor) znajdować się będzie w jednym miejscu, w fol­derze C:\Borland.
5 Opcjonalnie, gdy pomoc kontekstowa jest dostępna, po rozpako­waniu pliku toolsini.zip kopiu­jemy plik tools.ini do folderu config środo­wiska Relo. W przypadku, gdy Relo zostało zainsta­lowane wraz z kompi­latorem, jest to folder C:\Borland\Relo2\config.

Konfiguracja środowiska Relo

1 Po zainstalowaniu środowiska przywołujemy okno dialo­gowe Options, wybie­rając w menu Tools pole­cenie Options, a nastę­pnie na zakładce Project włą­czamy opcje Use ILINK32 (Borland only)Add compiler inc/lib directory (rys.).
2 Przywołujemy za pomocą przycisku Edit Compilers okno Compilers, a po naci­śnięciu przycisku New wpisu­jemy w okienku Add Compiler nazwę Borland C++ i zamy­kamy to okienko przyci­skiem OK. Następnie w oknie Compilers określamy typ kompila­tora Borland, nazwę pliku wykona­wczego i ścieżkę dostępu (rys.). Potwier­dzamy usta­wienia przyci­skiem Close.
3 Na na zakładce Project (rys.) w wierszu Default new file type wpisujemy cpp (domyślne rozsze­rzenie nazwy nowych plików), a w wierszu Compiler Options opcje -ff -5 (arytme­tyka zmiennopo­zycyjna reali­zowana sprzę­towo, procesor Pentium).
4 Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia za pomocą przycisku OK.

Code::Blocks 17.12 z MinGW C++ 5.1

Code::Blocks jest zintegro­wanym środowi­skiem programi­stycznym (Integrated Development Environment, w skrócie IDE) służącym do tworzenia, modyfi­kowania i testowania oprogra­mowania. Może ono obsłu­giwać wiele kompila­torów, w tym MinGW C++ i Borland C++. MinGW (Minimalistic GNU for Windows) jest zesta­wem kompila­torów kilku języków programo­wania. Zawiera m.in. kompila­tor języka C++ umożli­wiający tworzenie programów konso­lowych i okienkowych. Środo­wisko umożliwia dołączanie plików pomocy w formacie CHM i narzędzi zewnę­trznych, ma nawet własną przeglą­darkę prostych plików HTML.

Instalacja Code::Blocks i MinGW C++

1 Na stronie www.codeblocks.org/downloads/binaries przechodzimy do listy pakietów dla Windows (rys.).
2 Klikamy na łączu Sourceforge.net w wierszu codeblocks-17.12mingw-setup.exe (plik instala­cyjny środo­wiska Code::Block z kompilatorem MinGW C++).
3 Po zakończeniu procesu ładowania wybieramy pole­cenie Uruchom, by rozpocząć insta­lację. Na początku trzeba wyrazić zgodę na licencję, można dokonać wyboru składników i określić lokali­zację insta­lacji. Pewnych składników można nie instalować, np. doty­czących języka Fortran, ale w przypadku braku roze­znania lepiej pozo­stawić wszystkie. Domyślnie program jest insta­lowany w folderze C:\Pliki programów (x86)\CodeBlocks lub C:\Program Files\CodeBlocks, zależnie od wersji systemu Windows (64- lub 32-bitowa). Jeśli nie ma potrzeby, nie warto zmieniać folderu docelowego.
4 Po zakończeniu instalacji proponowane jest urucho­mienie środo­wiska.

Visual Studio Community 2017

Program Visual Studio firmy Microsoft jest uważany za najwyż­szej klasy zinte­growane środo­wisko programi­styczne (IDE), a Visual Studio Community 2017 jest jego upro­szczoną, nieodpła­tną wersją. Służy do tworzenia programów deskto­powych dla systemów Windows i macOS, a także z przeznaczeniem na platformę Windows Phone, Android i iOS. Kod źródłowy może być pisany w dowol­nym z kilku języków, m.in: C++, Visual Basic, C#, F# i JavaScript.

Instalacja Visual Studio Community

1 Na stronie Visual Studio Community przy włączonej opcji Windows klikamy na przycisku Pobierz program VS Community 2017 (rys.), a po pobraniu programu instala­cyjnego wybie­ramy pole­cenie Uruchom, aby go uruchomić (wyma­gane konto Microsoft i prawa admini­stratora).
2 Na początek program instalacyjny wyświetla ogólne infor­macje o instalacji (rys.). Klikamy na przycisku Kontynuuj, aby rozpo­cząć instalację.
3 W kolejnym oknie wybieramy pakiety robocze i składniki, pakiety językowe (domyślnie polski) i lokalizację insta­lacji (domyślnie folder C:\Pliki programów (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community). W przypadku zainte­resowań językami C++ i C# rozsądny wydaje się wybór trzech pakietów roboczych (rys.) umożli­wiających:
  • opracowywanie zawartości dla platformy uniwersalnej systemu Windows,
  • programowanie aplikacji klasycznych w języku C++,
  • programowanie dla platformy .NET przy użyciu języków C#, Visual Basic i F#.
Wobec braku rozeznania akceptacja pozostałych ustawień wydaje się najbardziej odpowie­dnia, zwłaszcza że możliwe jest później dostoso­wanie środo­wiska do zaistnia­łych potrzeb. Zatwier­dzamy wybór przyci­skiem Zainstaluj.
4 W zależności od wybranych elementów, szybkości internetu i komputera insta­lacja może trwać od kilku­nastu do kilkudzie­sięciu minut. O stopniu jej zaawanso­wania podawana jest stosowna infor­macja (rys.).
5 Na koniec wyświetlana jest informacja potwierdza­jąca pomyślne zakoń­czenie insta­lacji środo­wiska i propozycje zainsta­lowania jego wersji odpłatnej (rys.). Zainsta­lowane środo­wisko zostaje również przygo­towane do pierw­szego urucho­mienia, a następnie urucho­mione, o ile podczas insta­lacji opcja Uruchom po zainsta­lowaniu nie została wyłączona.

© 2001-2010 by Kazimierz Jakubczyk
Reorganizacja witryny: czerwiec 2018