PROGRAMOWANIE – PRZYKŁADY
IDE C++ WinBGI C# Wpadki

Delphi 7
w Windows 7÷10

Niekompatybilność Instalacja Delphi 7 Windows Help Rejestracja Delphi 7 Inne rozwiązanie Kontakt

Niekompatybilność

Borland Delphi 7 jest świetnym środowiskiem programi­stycznym nadającym się m.in. do nauczania podstaw programo­wania i programowania wizualnego oraz prezen­tacji algorytmów i struktur danych. Doskonale sprawuje się w Windows XP, ale może powo­dować problemy w Windows Vista, 7, 8, 8.1 i 10. Już podczas instalo­wania pojawia się komunikat o niezgodności Delphi z nowszym systemem. Poniższe rozwią­zanie, opracowane na podstawie informacji interne­towych zamieszczo­nych m.in. pod adresami:

i własnych doświadczeń polega na:

Instalacja Delphi 7

1 Mając prawa administratora, instalujemy środowisko Delphi 7 (wymuszamy wyko­nanie programu instala­cyjnego, ignorując ostrze­żenie systemu o niekompatybilności).
2 Nie zezwalamy na uruchomienie Delphi tuż po instalacji, gdyż w przeciwnym razie wystąpiłby błąd o niemożności zmiany nazwy pliku delphi32.$$$ na delphi32.dro.
3 Otwieramy okno Właściwości folderu Delphi7. Jego lokalizacją domyślną jest*
C:\Pliki programów (x86)\Borland
4 Wyłączamy opcję Tylko do odczytu (rys.) i naciskamy przycisk Zastosuj, a następnie w wyświetlonym nowym okienku określamy, że zmiana ta ma dotyczyć tego folderu i zawartych w nim podfolderów i plików.
5 Przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia i nadajemy użytko­wnikom uprawnienia modyfi­kacji i zapisu dla folderu Delphi7 (rys.). W tym celu naciskamy przycisk Edytuj, a następnie doko­nujemy odpowie­dnich ustawień w okienku Uprawnienia dla Delphi7.
6 W przypadku wersji wyższych od Personal powtarzamy operacje 3÷5 dla folderu Borland Shared. Jego lokali­zacją domyślną jest*
C:\Pliki programów (x86)\Common Files

* W 32-bitowych systemach Windows zamiast Pliki programów (x86) występuje Program Files.

Windows Help

System pomocy w Delphi 7 jest oparty na programie Windows Help (WinHlp32.exe) wyświe­tlającym pliki w formacie HLP. Jednak od Windows 95 program ten był sukce­sywnie wypierany przez nowocze­śniejszy HTML Help oparty na formacie HTML, do Windows XP był utrzy­mywany ze względu na wsteczną kompaty­bilność starego formatu, a od Windows Vista nie jest dostarczany wraz z systemem. Firma Microsoft zdecydo­wanie zaleca, aby progra­miści zaprzestali używania przesta­rzałego formatu plików pomocy w tworzonym przez nich oprogra­mowaniu i zachęca do stoso­wania nowszych formatów (CHM, HTML, XML), udostępnia jednak na swojej witrynie wersje 32- i 64-bitowe programu WinHlp32.exe dla systemów Windows Vista, 7, 8 i 8.1 (rys.). Aby pobrać program, należy przewinąć tekst strony do pozycji Rozwią­zanie i wybrać wersję odpo­wiednią dla używanego systemu.

Windows Help

Niestety, firma Microsoft nie przygotowała wersji programu WinHlp32.exe dla Windows 10 i prawdopodobnie tego nie zrobi. Można podjąć próbę rozwią­zania problemu w oparciu o źródła interne­towe. Arty­kułów dotyczących tej tematyki jest wiele, jednak pomimo zapewnień ich autorów nie wiodą one do przywró­cenia obsługi plików pomocy starego formatu. Być może przyczyną niepowo­dzenia jest zwiększony poziom bezpie­czeństwa systemu po kwietniowej aktua­lizacji do wersji 1803 (maj 2018).

Rejestracja Delphi 7

1 Uruchamiamy konsolę z uprawnieniami administratora (rys.).
2 W oknie konsoli wykonujemy polecenie sieciowe:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
3 Rejestrujemy Delphi, posługując się menu tego środowiska.
4 Po zakończeniu rejestracji przywracamy pierwotne ustawienie sieci, wykonując w oknie konsoli z uprawnieniami administratora polecenie:
netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal
5 Zamykamy okno konsoli.

Inne rozwiązanie

Alternatywne rozwiązanie wynikających z niekompaty­bilności Delphi 7 z Windows 10 problemów dotyczą­cych insta­lacji, reje­stracji i korzy­stania z systemu pomocy środo­wiska Delphi można znaleźć pod adresem:

Delphi 7 w MS Windows 10

(udostępnił Andrzej Kubaszek).


© 2001-2010 by Kazimierz Jakubczyk
Ostatnia modyfikacja: wrzesień 2019