The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20200209081644/http://kaj.uniwersytetradom.pl:80/omn.html
PROGRAMOWANIE – PRZYKŁADY
IDE C++ WinBGI C# Wpadki

O mnie

Artykuły Książki i skrypty Artykuły w PDF Wspomnienie o... Wyjazdy rowerowe Kontakt

dr Kazimierz Jakubczyk

e-mail
kazimierz@jakubczyk.net
kaj2802@gmail.com

Status zawodowy
Emeryt


Artykuły

18 Jakubczyk K.: Akademik przed laty i teraz, [w:] Żaczek — nasz dom, wspo­mnienia miesz­kańców legen­darnego akade­mika, 90 lat DS Żaczek, Szlezyngier S., Góralczyk D. (red.), Stowarzy­szenie Miesz­kańców Żaczka (wyd.), Kraków 2016, s. 207–211.
17 Jakubczyk K.: Approximation of Smooth Planar Curves by Circular Arc Splines, [w:] Informa­tyka w dobie XXI wieku. Techno­logie informa­tyczne i ich zastoso­wania, Jastriebow A. (red.), Radom 27–29.05.2010, s. 180–192.
16 Jakubczyk K.: Rozwiązywanie zagadnienia początkowego dla równań różni­czkowych zwyczaj­nych oparte na pewnym nieli­niowym wzorze różni­cowym, [w:] Informa­tyka w dobie XXI wieku. Techno­logie informa­tyczne w nauce, technice i edu­kacji, Jastriebow A. (red.), Radom 01–03.06.2009, s. 63–66.
15 Jakubczyk K.: Problem przekazywania wartości zmiennopozy­cyjnych przez funkcje w kompila­torach Borland C++, [w:] Informa­tyka w dobie XXI wieku. Nowo­czesne systemy informa­tyczne i ich zastoso­wania, Jastriebow A. (red.), Radom 05–06.06.2008, s. 198–201.
14 Jakubczyk K.: Visualization of Algorithms in Delphi, [w:] XX. DIDMATTECH 2007, Stoffa J., Stoffová V., Chráska M. (red.), Olomouc (Czechy) 20–21.06.2007, s. 466–469.
13 Jakubczyk K.: Software Defects in Teaching of Computer Programming, [w:] XIX. DIDMATTECH 2006, Stoffa J., Stoffová V. (red.), Komárno (Słowacja) 06–07.09.2006 (wydano w r. 2007), s. 231–234.
12 Jakubczyk K.: Czy przyszłych nauczycieli informatyki należy uczyć programo­wania? [w:] Informa­tyczne przygo­towanie nauczy­cieli – Kompe­tencje i stan­dardy kształ­cenia IX, Migdałek J., Zając M. (red.), Kraków 06–07.04.2006, s. 72–78.
11 Jakubczyk K.: Umiejętność programowania komputerowego w nau­czaniu matema­tyki i fizyki, [w:] Pedagogiczno-psycho­logiczne kształ­cenie nauczy­cieli, Sałata E. (red.), Radom-Warszawa 17–18.11.2005, s. 251–256.
10 Jakubczyk K.: Interpolacja niskiego stopnia prowadzona na uzupeł­nianej siatce węzłów, ProDialog – Computer programming and applications, nr 11, Nakom, Poznań 2000, s. 85–92.
9 Pawłowa M., Rudecka J., Jakubczyk K.: Badania właściwości fizycznych skór w dynamicznej próbie wytrzyma­łościowej, [w:] Uwarun­kowania ekolo­giczne w mate­riałach, środkach pomocni­czych oraz w pro­cesie produ­kcji obuwia i gospo­darce odpadami VI, Kraków 19–20.10.2000, s. 130–137.
8 Żarłok J., Jakubczyk K., Smirnow W.: Badania nad stabilizacją półfabrykatu skórzanego masko­wanymi związ­kami żelaza, [w:] Proje­ktowanie, materiały, techno­logia odzieży i obuwia, Pawłowa M, Smirnow W. (red.), Wyd. Polite­chniki Radomskiej, MiTO 16, Radom 1999, s. 65–71.
7 Jakubczyk K., Modzelewski M., Tokarski A.: Programy edukacyjne w nauczaniu początkowym i diagno­zowaniu w szkol­nictwie specja­lnym, [w:] Informa­tyka w Szkole XIV, Lublin 16–19.09.1998.
6 Modzelewski M., Jakubczyk K., Tokarski A.: Wykorzystanie programów edukacyjnych do diagnozo­wania zabu­rzonych funkcji perce­pcyjnych u dzieci rozpoczy­nających naukę w szkole, [w:] Informa­tyka w Szkole XIV, Lublin 16–19.09.1998.
5 Jakubczyk K., Modzelewski M., Tokarski A.: Projektowanie edukacyjnych programów komputerowych dla celów nauczania początko­wego w szkole specja­lnej, [w:] Informa­tyka w Szkole XIII, Lublin 17–20.09.1997.
4 Jakubczyk K.: Interpolacja wielomianowymi funkcjami sklejanymi drugiego stopnia, Zeszyty Naukowe Polite­chniki Śląskiej w Gliwicach, 30(1979), s. 309–322.
3 Jakubczyk K.: Approximation by circular splines for solutions of ordinary differential equations, [w:] Zastoso­wania Matema­tyki (Applicationes Mathematicae) XVI, 2(1978), s. 283–292.
2 Jakubczyk K.: Aproksymacja funkcji łukami kołowymi w sterowaniu auto­matami, Zeszyty Naukowe Polite­chniki Śląskiej w Gliwicach, 26(1976), s. 255–256.
1 Jakubczyk K.: Aproksymacja kołowa krzywych okrętowych w Systemie ASTER, Wyd. Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badaw­czego Przemysłu Okrę­towego w Gdańsku, XPS–26 (1970).

Książki i skrypty

6 Jakubczyk K.: Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych, wyd. 2 (poprawione), Wyd. Polite­chniki Radom­skiej, Radom 2007.
5 Jakubczyk K.: Turbo Pascal i Borland C++. Przykłady, wyd. 2 (rozszerzone), Helion, Gliwice 2006.
4 Jakubczyk K.: Wprowadzenie do algorytmów i struktur danych, Wyd. Polite­chniki Radom­skiej, Radom 2005.
3 Jakubczyk K.: Turbo Pascal i Borland C++. Przykłady, Helion, Gliwice 2002.
2 Jakubczyk K.: Programowanie w języku PL/I maszyn Jednolitego Systemu, skrypt Wyższej Szkoły Inżynier­skiej w Radomiu, 5(1985).
1 Jakubczyk K., Klasek T., Piela J.: Programowanie maszyn cyfrowych w języku FORTRAN, skrypt Wyższej Szkoły Inżynier­skiej w Radomiu, 9(1983).

Artykuły w PDF

4 Jakubczyk K.: Solution of Initial Value Problem for Ordinary Differential Equations by Circular Splines, 27.09.2012.
3 Jakubczyk K.: Approximation of Smooth Planar Curves by Circular Arc Splines, 30.05.2010.
2 Jakubczyk K.: Interpolacja funkcjami sklejanymi, 19.02.2008.
1 Jakubczyk K.: Interpolacja wielomianowa, 18.02.2008.

© 2001-2010 by Kazimierz Jakubczyk
Reorganizacja witryny: czerwiec 2018